Neváhaj a vystúp z radu

13. února 2013 v 8:15 | pani S. |  Súťaže
Milí naši študenti, neváhajte a a zapojte sa. Však, rečníci ste dobrí, ba až vynikajúciMrkající


ŠTÚROV ZVOLEN 2013
regionálna súťaž v rétorike
propozície regionálnej prehliadky ZUČ
Vyhlasovateľ:
Žilinský samosprávny kraj
Organizátor:
Krajské kultúrne stredisko v Žiline
Spoluorganizátor:
Kruh priateľov rétoriky pri KrKS v Žiline
Termín konania: 24. apríl 2013 o 9. 00 h
Miesto konania: Makovického dom, Horný val 20, 011 82 Žilina
Cieľ súťaže:
Cieľom súťaže je priblížiť osobnosť a dielo Ľudovíta Štúra formou tvorivej aktivity súťažiacich. Vytvárať podmienky na rozvíjanie komunikačno-verbálnych schopností žiakov a zvyšovanie kultúrnosti prednesu prozaických útvarov, rozvíjať jazykovú komunikáciu, jej kultúrnosť a kultivovanosť po obsahovej aj formálnej stránke a zároveň aj vytvárať priestor na prezentáciu, vzájomnú konfrontáciu a inšpiráciu pre všetkých záujemcov o rétoriku.
Priebeh súťaže:
Súťaž je organizovaná na úrovniach:
- školské kolá - organizujú školy
- okresné kolá - organizujú školské zariadenia (CVČ)
- regionálne/krajské kolá - organizujú kultúrne a osvetové strediská
- celoslovenské kolo - organizuje Podpolianske osvetové stredisko vo Zvolene
Podmienky súťaže:
Do regionálnej súťaže postupuje školou nominovaný jeden súťažiaci v danej kategórii.
Texty môžu byť prednášané nasledovnými spôsobmi:
- spamäti
- podľa stručných poznámok
- improvizovane

Kategórie súťažiacich:
I. kategória: žiaci 4. - 6. roč. ZŠ
II. kategória: žiaci 7. - 9. roč. ZŠ
III. kategória: študenti gymnázií, stredných odborných škôl, združených škôl

I. kategória: (žiaci 4. - 6. ročníka) - reprodukcia
Súťažiaci si vyžrebuje text (rozprávku, bájku, krátky príbeh a pod.) v rozsahu asi 200 slov.
Úloha: rozpovedať obsah textu so samostatným dotvorením konca príbehu
Čas na prípravu: 15 minút
Čas na prednes: 3 minúty

II. kategória: (žiaci 7. - 9. ročníka)
a/ doma pripravená ľubovoľná téma - úvaha alebo výklad
b/ vyžrebovaná téma - vyjadrenie vlastného názoru (bez obmedzenia žánru)
Čas na prípravu: 15 minút
Čas na prednes: 3 - 5 minút


III. kategória: (študenti gymnázií, stredných odborných škôl, združených škôl)
a/ doma pripravená téma - úvaha alebo výklad
b/ vyžrebovaná téma - agitačný prejav, slávnostná reč
Čas na prípravu: 15 minút
Čas na prednes: 3 - 5 minút

Odporúčanie:
Témy doma pripravovaných textov (II. a III. kategória - úvaha, výklad - by mohli súvisieť s históriou, činnosťou a odkazom Ľ. Štúra a štúrovcov, napr.:
- Štúrovci a kodifikácia spisovnej slovenčiny
- História slovenského jazyka
- Ľ. Štúr - život a dielo (podľa vlastného výberu)
- Je užitočné vedieť rečniť?
- Slovenský jazyk a reč sú totožné?
- Moja obľúbená slovenská kniha
- Potrebujeme ešte "ä" v slovenčine?
- Ako rozprávajú slovenskí stredoškoláci?
- Je slovenčina mojím materinským jazykom?

Termín zaslania záväznej prihlášky:
Podmienkou účasti je doručenie záväznej prihlášky do 17. apríla 2013:
- osobne
- na poštovú adresu: Krajské kultúrne stredisko, Horný val č. 20, 011 82 Žilina
alebo na e-mailovú adresu: alovritsova@vuczilina.sk
Neúplné prihlášky a prihlášky zaslané po17. apríli 2013 nebude organizátor akceptovať. V prihláške je potrebné dôsledne vyplniť všetky požadované údaje.

Hodnotenie súťaže
Odborná hodnotiaca porota:
Členov poroty vymenúva riaditeľka Krajského kultúrneho strediska v Žiline.
Kritériá hodnotenia:
(Uvedené v prílohe)
Pri udeľovaní 1., 2. a 3. miesta súťaže môže byť udelené v danej kategórii len jedno 1. miesto.
Do krajskej, príp. do celoslovenskej súťaže postupujú súťažiaci z 1. miesta v každej kategórii.
Ocenenie:
V regionálnej súťaži môžu byť ocenení súťažiaci za 1., 2., 3. miesto, prípadne udelené
1 čestné uznanie. Súťažiaci za umiestnenie na 1. - 3. mieste dostanú diplomy a vecné ceny.
Finančné zabezpečenie:
Organizátor regionálnej súťaže financuje výdavky spojené s jej organizačným zabezpečením (priestory, služby, propagáciu, odbornú porotu, ceny) a cestovné súťažiacich spojené s účasťou na regionálnej súťaži (na základe predloženého jednosmerného platného cestovného lístka bez miestenky). Cestu motorovým vozidlom nepreplácame. Na regionálnej súťaži organizátor neposkytuje stravovanie.

Kontakt - bližšie informácie:
Mgr. Anna Lovritšová
manažérka kultúry Krajského kultúrneho strediska v Žiline
041/56 25 956
alovritsova@vuczilina.sk
Kritériá hodnotenia rečníckych prejavov
I. kategória - rozprávanie

1. Hodnotí sa ústny, súvislý rečnícky prejav podľa obsahu a formy:
a/ myšlienková nadväznosť na zvolený text
b/ správnosť výrazov
c/ výslovnosť, intonácia, artikulácia, tvorenie viet
d/ celkové vystupovanie

2.Spôsob reprodukcie:
a/ podrobný: žiak/žiačka reprodukuje vzor, dodržiava jeho kompozíciu a štylizáciu. Ide
o skrátenie textu s malými odchýlkami v štylizácii;
b/ stručný: žiak/žiačka odlišuje hlavné od vedľajšieho; zostručňovanie je spojené so štylizačnou úpravou s menšími zásahmi do celkovej stavby textu;
c/ voľný: žiak/žiačka rozpráva dej prečítaného textu podrobnejšie svojimi slovami, využíva primeranú slovnú a vetnú synonýmiu,
d/ kombinovaný: miestami ide o podrobnú a miestami o voľnú reprodukciu, zaraďujú sa citácie.

3. Dodržanie časového limitu (3 min).
4. Spôsob vlastného uvedenia textu.
5. Vypointovanie ukončenia príbehu.

II. a III. kategória - úvaha, výklad, agitačný prejav, slávnostná reč
1. Obsah a kompozícia - originalita vypracovania témy, dodržanie myšlienkovej línie (kohéznosť textu), presvedčivosť prejavu - osobná zainteresovanosť, výber rétorických prostriedkov (rečnícka otázka, zvolanie, apostrofa, enumerácia, prirovnanie, gradácia, atď.)

2. Prednes:
a) komplexnosť rečového prejavu (reč vo zvukovej podobe; pohybové prvky - gestá, mimika, postoj...)
b) spisovná výslovnosť, technika reči (respirácia, fonácia, artikulácia)
c) prozodické vlastnosti (intonácia, zmeny tempa, intenzita hlasu, melódia, pauza, dôraz)

3. Celkový dojem - vzhľad a úprava zovňajšku, sebavedomie, kontakt s publikom

Slávnostná reč

Slávnostná reč je prejav, ktorý je prednesený pri mimoriadnej, slávnostnej príležitosti. Takýto prejav je oficiálny a prednáša ho vynikajúci kultúrny alebo politický činiteľ. Slávnostná reč sa prednáša pri oslave nejakého významného výročia (oslava narodenín vynikajúceho národného činiteľa, slávneho národného podujatia, pohreb slávneho človeka, a pod.). Slávnostná reč je vo svojej podstate úvaha, ktorá sa prednáša ústne. Má preto všetky znaky úvahy. V slávnostnej reči, podobne ako v úvahe, sa poslucháči nepočujú. Fakty, ktoré sa v reči prinášajú, slúžia iba na to, aby sa mohlo uplatniť a zdôrazniť vysoko kladné hodnotenie tých vecí, ktoré sú témou slávnostnej reči.
Slávnostná reč musí byť dobre premyslená a vopred pripravená. Rečník ju musí predniesť precítene. Preto musí mať vrelý osobný vzťah k tomu, o čom hovorí. Aby reč zapôsobila na poslucháčov, treba, aby v nej boli pekné a pre poslucháčov nové myšlienky, ktoré by boli vyslovené pôsobivo. Preto sa v slávnostnej reči nemajú vyskytovať ošúchané výrazy. Stavba viet má byť jednoduchá, ale mohutná. Vety sú stavané tak, aby vyzneli rytmicky. Miestami, ale zriedka, používajú sa aj rečnícke zvolania a otázky, aby sa reč podfarbila citovo.

Výklad
Vykladať niečo, to značí vnikať do zložitého stroja, v ktorom všetko so všetkým súvisí, a ďalej to značí odkrývať spojenia, vzťahy a kombinácie javov (charakteristický pre matematiku, fyziku, chémiu, gramatiku).
"výklad" - podstata - rozvádzať, vysvetľovať, objasňovať

Úvaha

- Úloha - osvetliť nejakú vec - už známu - z nového hľadiska, zhodnotiť ju z hľadiska mravného a svetonázorového a z hľadiska jej významu pre životnú prax.
- Úvaha má vždy filozofický ráz!!!
- Úvaha je zafarbená subjektívne.

Hlavné znaky úvahy:
 • nevykladá sa nový materiál, ale vychádza sa z vedomostí, ktoré sú čitateľovi známe;
 • známe fakty sa hodnotia a prehodnocujú, hodnotia sa z hľadiska pevného svetonázoru, autor chce dosiahnuť, aby poslucháči zaujali rovnaké stanovisko ako autor;
 • pri hodnotení podáva autor návrh na zaujatie stanoviska, na riešenie;
 • látku treba usporiadať pôsobivo tak, aby jasne vynikli súvislosti medzi príčinami a následkami a medzi podmienkami a dôsledkami faktov;
 • hlavnou podmienkou je hlboké mravné presvedčenie o pravdivosti nášho hodnotenia a o pravdivosti prednášaných faktov;
 • "úvahou" môže byť jedna replika z dialógu, jedna sentencia, jedna slávnostná reč... atď.;
 • slovník úvahy má približne také vlastnosti ako slovník populárneho článku:
  • má nižší index opakovania slova,
  • nepoužívajú sa úzko odborné termíny, fakty, čísla (ak, potom iba málo),
  • dôraz sa kladie na vzťahy vecí a javov;
- úvaha je zovretý text!!!
- úvaha má v princípe kostru výkladu!
- úvaha má úvod, jadro, záver!!!Záväzná prihláška
do regionálneho kola súťaže v rétorike
Štúrov Zvolen 2013
24. 4. 2013 o 9.00 h, Makovického dom v Žiline

I. kategória
Meno a priezvisko ........................................................................................................................
Adresa (trvalé bydlisko) .......................................................................PSČ ................................
Adresa školy ......................................................................e-mail: ..............................................
Telefón domov ...................................................................do školy ...........................................

II. kategória
Meno a priezvisko ........................................................................................................................
Adresa (trvalé bydlisko) .......................................................................PSČ ................................
Adresa školy ......................................................................e-mail: ..............................................
Telefón domov ...................................................................do školy ...........................................

III. kategória
Meno a priezvisko ........................................................................................................................
Adresa (trvalé bydlisko) .......................................................................PSČ ................................
Adresa školy .......................................................................email:...............................................
Telefón domov ...................................................................do školy ...........................................

Sprevádzajúci pedagóg:
Meno a priezvisko ........................................................................................................................
Adresa bydliska .................................................................e-mail................................................
Adresa zamestnávateľa ................................................................................................................
Telefón domov ...................................................................do práce ...........................................

pečiatka a podpis organizácie
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama